هوارو کږه، د پټۍ په يوه اتريشي د کيبلونه

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
311-06-0051 311-06-0051 CNC Tech FFC 6 COND 0.039 2.00 500 $1.89000/ پی سی
310-10-0127 310-10-0127 CNC Tech FFC 10 COND 0.020 5.00 500 $2.46000/ پی سی
310-24-0051 310-24-0051 CNC Tech FFC 24 COND 0.020 3.00 500 $2.54000/ پی سی
311-10-0203 311-10-0203 CNC Tech FFC 10 COND 0.039 8.00 500 $3.25000/ پی سی
310-40-0051 310-40-0051 CNC Tech FFC 40 COND 0.020 2.00 500 $3.00000/ پی سی
311-16-0152 311-16-0152 CNC Tech FFC 16 COND 0.039 6.00 500 $3.50000/ پی سی
310-12-0076 310-12-0076 CNC Tech FFC 12 COND 0.020 3.00 500 $2.16000/ پی سی
311-22-0127 311-22-0127 CNC Tech FFC 22 COND 0.039 5.00 500 $3.88000/ پی سی
310-50-0051 310-50-0051 CNC Tech FFC 50 COND 0.020 2.00 500 $3.00000/ پی سی
310-12-0030 310-12-0030 CNC Tech FFC 12 COND 0.020 1.118 500 $2.21000/ پی سی
310-30-0076 310-30-0076 CNC Tech FFC 30 COND 0.020 3.00 500 $2.75000/ پی سی
310-40-0127 310-40-0127 CNC Tech FFC 40 COND 0.020 5.00 500 $4.63000/ پی سی
310-06-0076 310-06-0076 CNC Tech FFC 6 COND 0.020 3.00 500 $2.03000/ پی سی
311-30-0051 311-30-0051 CNC Tech FFC 30 COND 0.039 2.00 500 $3.38000/ پی سی
310-10-0076 310-10-0076 CNC Tech FFC 10 COND 0.020 3.00 500 $2.11000/ پی سی
310-12-0100 310-12-0100 CNC Tech FFC 12 COND 0.020 3.94 500 $2.21000/ پی سی
311-10-0051 311-10-0051 CNC Tech FFC 10 COND 0.039 2.00 500 $2.05000/ پی سی
311-20-0102 311-20-0102 CNC Tech FFC 20 COND 0.039 4.00 492 $3.38000/ پی سی
311-10-0076 311-10-0076 CNC Tech FFC 10 COND 0.039 3.00 500 $2.32000/ پی سی
311-06-0127 311-06-0127 CNC Tech FFC 6 COND 0.039 5.00 500 $2.30000/ پی سی