د حرارتي - دیسکی، نقشه

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
SUPERTHERMAL-D089-10-00-1400-1400 SUPERTHERMAL-D089-10-00-1400-1400 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SUPER D089 1MM 140X140MM 7 $148.52600/ پی سی
SOFTFLEX-E038-10-02-4000-2000 SOFTFLEX-E038-10-02-4000-2000 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SOFTFLEX E038 1MM 400X200MM 7 $90.00000/ پی سی
SUPERTHERMAL-A072-20-02-0762-0762 SUPERTHERMAL-A072-20-02-0762-0762 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SUPER THERMAL A072 2MM 3X3 7 $17.29000/ پی سی
SOFTFLEX-D021-30-01-4000-2000 SOFTFLEX-D021-30-01-4000-2000 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SOFTFLEX D021 3MM 400X200MM 7 $148.69500/ پی سی
SOFTFLEX-A014-10-01-0762-0762 SOFTFLEX-A014-10-01-0762-0762 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SOFTFLEX A014 1MM 3X3 7 $1.56600/ پی سی
53-77-9ACG 53-77-9ACG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERM PAD 18.42X13.21MM W/ADH 3711 $0.63000/ پی سی
43-77-9G 43-77-9G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERM PAD 18.42MMX13.21MM AMBER 27842 $0.48000/ پی سی
SUPERTHERMAL-A072-10-02-1500-1500 SUPERTHERMAL-A072-10-02-1500-1500 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SUPER A072 1MM 150X150MM 7 $70.92000/ پی سی
53-02-103AC 53-02-103AC Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERM PAD 23.08X19.05MM W/ADH 7 $0.63560/ پی سی
SUPERTHERMAL-B132-30-02-1400-1400 SUPERTHERMAL-B132-30-02-1400-1400 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SUPER B132 3MM 140X140MM 7 $319.16500/ پی سی
4177G 4177G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERM PAD 17.45MMX14.27MM 9460 $0.83000/ پی سی
SOFTFLEX-D021-10-01-4000-2000 SOFTFLEX-D021-10-01-4000-2000 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SOFTFLEX D021 1MM 400X200MM 7 $61.92000/ پی سی
4169G 4169G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERM PAD 19.3MMX13.97MM 4155 $0.55000/ پی سی
WAVEBLOCKER-A008-30-02-0762-0762 WAVEBLOCKER-A008-30-02-0762-0762 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD WAVEBLOCKER A008 3MM 3X3 7 $18.13000/ پی سی
SOFTFLEX-A014-30-01-4000-2000 SOFTFLEX-A014-30-01-4000-2000 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SOFTFLEX A014 3MM 400X200MM 7 $76.30500/ پی سی
SOFTFLEX-A014-20-01-0762-0762 SOFTFLEX-A014-20-01-0762-0762 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SOFTFLEX A014 2MM 3X3 7 $2.27650/ پی سی
4003G 4003G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERM PAD 39.65MMX26.67MM 1231 $21.69000/ پی سی
4180G 4180G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERM PAD 23.24MMX18.8MM 20475 $0.80000/ پی سی
WAVEBLOCKER-A008-10-02-4000-2000 WAVEBLOCKER-A008-10-02-4000-2000 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD WAVEBLOCK A008 1MM 400X200MM 7 $159.47400/ پی سی
SOFTFLEX-A014-30-01-0762-0762 SOFTFLEX-A014-30-01-0762-0762 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation PAD SOFTFLEX A014 3MM 3X3 7 $3.82500/ پی سی